Projekt Unijny

Projekt zrealizowano w ramach Projektu, pt. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB (nr Projektu: WARR-RPO 1.3.1-070/19). Projekt zrealizowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 29 580,00 zł. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności oraz doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa w wyniku zakupu specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB.